Hietsun paviljongista Helsingin Sanomissa ja HBL:ssä

Ville Ylönen, Diplomityö: Hietarannan vanhan pukusuojarakennuksen korjaus- ja muutossuunnitelma kyätaloksi, Aalto Yliopisto 2012

Ville Ylönen, Diplomityö: Hietarannan vanhan pukusuojarakennuksen korjaus- ja muutossuunnitelma kyätaloksi, Aalto Yliopisto 2012

Mielipide
torstaina 10.1.2013

Hietsun vanhan paviljongin purkupäätös olisi käsittämätön


Eeva Berglund


Kau­pun­gin­hal­li­tus jät­ti maa­nan­tai­na 7. tam­mi­kuu­ta Hie­ta­ran­nan kiis­ta­ka­pu­lak­si nous­seen pui­sen pa­vil­jon­gin tu­le­vai­suu­den vii­kok­si pöy­däl­le. Ra­ken­nus, jo­ka on ilah­dut­ta­nut ja pal­vel­lut hel­sin­ki­läi­siä jo vuo­des­ta 1930, saa­te­taan pur­kaa.

Mar­ja Sa­lo­maan kir­joi­tus (HS Kau­pun­ki 8. 1.) ab­sur­din ti­lan­teen taus­tois­ta oli su­rul­li­nen ja kä­sit­tä­mä­tön ta­ri­na laa­jem­mas­ta­kin Hel­sin­kiä vai­vaa­vas­ta on­gel­mas­ta.

Kun me­neil­lään ole­va val­ta­va muu­tos mai­ni­taan juh­la­pu­heis­sa, muis­te­taan ai­na sa­noa, et­tä hel­sin­ki­läi­nen ra­ken­net­tu ym­pä­ris­tö on ul­ko­mai­ta myö­ten ar­vos­tet­tua. Ai­ka­kau­teen kuu­luu myös se, et­tä hel­sin­ki­läi­siä ke­ho­te­taan oma-aloit­tei­suu­teen myös kau­pun­kin­sa pa­ran­ta­mi­ses­sa. Sa­maan ai­kaan kui­ten­kin vä­lin­pi­tä­mä­tön suun­nit­te­lu uh­kaa pi­la­ta Hel­sin­gin kau­neu­den ja viih­ty­vyy­den.

Yli­ol­kai­nen asen­ne asuk­kai­ta koh­taan ma­sen­taa ja vaa­ran­taa ra­ken­ta­vat­kin aloit­teet.

Asu­kas­jär­jes­töt ovat usein pyr­ki­neet vuo­ro­pu­he­luun kau­pun­gin kans­sa, ja usei­ta vaih­to­eh­toi­sia ja kun­nian­hi­moi­sia­kin suun­ni­tel­mia on tee­tet­ty. Muu­ta­ma nä­ke­mä­ni on tar­jon­nut mie­les­tä­ni vi­ras­to­jen ja suur­ten ra­ken­nus­fir­mo­jen mas­sa­tuo­tan­toa oleel­li­ses­ti hie­nos­tu­neem­pia ja mie­len­kiin­toi­sem­pia rat­kai­su­ja. Nii­tä voi­si ot­taa va­ka­vas­ti useam­min­kin.

Pait­si et­tä ta­paus Hie­ta­ran­ta osoit­taa kau­pun­gin vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä kult­tuu­ri­his­to­riaam­me koh­taan, se koet­te­lee myös oi­keu­den­ta­jua.

Mar­ras­kuun lo­pus­sa­han il­moi­tet­tiin, et­tä kiin­teis­tö­vi­ras­to myi­si Gun­nar Tauc­he­rin suun­nit­te­le­man mie­len­kiin­toi­sen puu­ra­ken­nuk­sen kau­pun­ki­ak­tii­veil­le kun­nos­tet­ta­vak­si. Se oli hie­no pää­tös, an­sait­tu luot­ta­muk­sen osoi­tus ja kii­tos sii­tä suu­res­ta ja ar­vok­kaas­ta työs­tä, jo­ta oma-aloit­tei­set ih­mi­set ovat vuo­sien mit­taan ra­ken­nuk­sen pe­las­ta­mi­sek­si teh­neet.

Sa­lo­maan mu­kaan hal­lin­nos­sa ei tä­tä ole juu­ri­kaan osat­tu ar­vos­taa. Mut­ta kun kau­nis ra­ken­nus on jä­tet­ty rap­peu­tu­maan, myyn­ti­pää­tök­sen hä­ti­köi­ty pe­ru­mi­nen on kä­sit­tä­mä­tön­tä juu­ri nyt, kun in­no­va­tii­vi­nen rat­kai­su­kin oli­si nä­kö­pii­ris­sä.

Pur­kua on pe­rus­tel­tu muun muas­sa sil­lä, et­tä alueell­la oli­si on­gel­mal­lis­ta pyö­rit­tää kah­ta kah­vi­laa. Tii­vis­ty­väs­sä kau­pun­gis­sa lie­nee ti­laa useam­mal­le yrit­tä­jäl­le näin hie­nol­la pai­kal­la.

Toi­nen pe­rus­te­lu löy­tyy apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Han­nu Pent­ti­län al­le­kir­joit­ta­mas­ta esi­tyk­ses­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Sen mu­kaan ra­ken­nus on huo­no­kun­toi­nen ja ym­pä­ris­töään “ny­kyi­sel­lään kiis­tat­ta ru­men­ta­va”, niin­pä “ti­lan­tees­sa, jos­sa ei ole edel­ly­tyk­siä luo­tet­ta­vas­ti ar­vioi­da sen säi­lyt­tä­mi­sen ja no­pean kun­nos­ta­mi­sen rea­lis­ti­sia mah­dol­li­suuk­sia” se on pu­ret­ta­va. Täl­lai­set väit­teet tun­tu­vat se­kä pa­hoil­ta et­tä asian­tun­te­mat­to­mil­ta.

Mi­tä pi­kais­ta pur­kua ha­lua­vat pel­kää­vät? Va­paa­eh­toi­set ovat sin­nik­kyy­ten­sä osoit­ta­neet ja heil­lä on re­surs­se­ja teh­dä uraa­uur­ta­vaa työ­tä yh­tei­sek­si hy­väk­si. Laa­dit­ta­koon kaup­pa- ja vuok­ra­kir­jat si­ten, et­tei kau­pun­gil­le tu­le yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia. Jo myyn­nil­lä kau­pun­ki sääs­te­täi­si ar­vioi­dut yli 90 000 eu­roa pur­ku­kus­tan­nuk­sis­sa.

Oli­si kä­sit­tä­mä­tön­tä, jos kau­pun­ki ei voi­si tar­jo­ta pa­vil­jon­gin puo­lus­ta­jil­le edes mah­dol­li­suut­ta.

Ee­va Berg­lund
Etu-Töö­lö, Hel­sin­ki

En ihan muista, miksi laitoin Etu-Töölö, tai miksi käytin usein-sanaa ja se johdannaisia niin paljon, mutta kiva nähdä lehdessä.

Myös Hufvudstadstbladet on julkaissut aiheesta eilen: http://hbl.fi/lokalt/2013-01-08/invanarna-ska-fa-en-chans

 


4 comments
  1. Reblogged this on albertokoomaafterskiclub and commented:
    Kiitos mielipiteen lähettämisestä HS:N toimitukseen. Hienosti oli esillä ja sai minutkin ottamaan kantaa Helsinkiläisille rakkaaseen rakennukseen. Kannanotto rakennuksen säilyttämisen puolesta lähti hallituksen jäsenille ja toivottavasti tämän päivän kokouksessa rakennus tulee säilymään!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: